Kadaster

(1) Refis heeft in opdracht van het Test Support Centrum een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op een bepaald systeem dat door derden aan het Kadaster is opgeleverd. De bevindingenregistratie uit de eigen acceptatietest vormde daarbij het uitgangspunt. De voorspelde faalintensiteit kwam overeen met de werkelijkheid. Het systeem is door het kadaster in productie genomen.

(2) Een van de belangrijkste doelstellingen voor het Test Support Center is tegen zo laag mogelijke kosten een betrouwbaar oordeel geven over de kwaliteit van de geteste systemen. Refis heeft twee dashboards ontwikkeld: één voor het management waarin de productiviteit, kosten van detectie en correctie en betrokkenheid bij Kadasterprojecten zijn opgenomen. En één voor projectmanagers om de voortgang en kwaliteit van het project inzichtelijk te maken.

(3) Binnen het programma VOER is het Kadaster bezig haar bedrijfsprocessen te herstructureren en te optimaliseren. Onderdeel van dit programma is een vervanging van het huidige registratiesysteem voor kadastrale objecten door een nieuw systeem KOBRA (Kadastrale Objecten en Rechten Administratie). Implementatie en bouw van KOBRA wordt uitgevoerd door een consortium van Ordina en BeInformed. De Refis testmanager is verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en (helpen) uitvoeren van de systeemtest op de BeInformed applicatie. Tevens is hij verantwoordelijk voor de rapportage over de behaalde resultaten en het coachen en begeleiden van de testanalisten en -engineers.